Lezen

2. Een taal leert men door te lezen

Het belang van lezen kan moeilijk worden overschat, ook al dringt zich een agressieve beeldcultuur op. Het leren lezen blijft dus één van de belangrijkste opdrachten van de basisschool. Bij het lezen gaat het om het opnemen, begrijpen en verwerken van alle visuele boodschappen aangeboden:

 • in een tekst
 • door tekens
 • door tekeningen
 • door pictogrammen
 • door symbolen
 • door strips
 • door getekende moppen
 • door beelden
 • ...

In het eerste leerjaar hebben de kinderen voor het eerst geleerd hoe ze dit best kunnen doen. Er werden hen in die zin heel wat leestechnieken bijgebracht.

In het tweede leerjaar wordt de moeilijkheidsgraad van deze leestechnieken verhoogd en leren we hen op een nog meer vlotte en correcte manier lezen zodat ze een woord, een zin, een geheel van zinnen beter leren begrijpen.

We onderscheiden:

 • Het aanvankelijk technisch lezen = Het ontwikkelen van verschillende leestechnieken zodat de leerlingen grafische tekens, woorden en zinnen kunnen ontcijferen, begrijpen en lezen
 • Het voortgezet technisch lezen = Het verder ontwikkelen van verschillende leestechnieken zodat men op termijn zoveel mogelijk woorden kan lezen en men zich spontaan meer en meer op de inhoud en op het begrijpen kan concentreren.
 • Begrijpend en verwerkend lezen = Van zodra kinderen een tekst leestechnisch correct kunnen lezen leren we hen in een ''gevarieerde leesles' met het inhoudelijke van een tekst omgaan. Daarna worden ook technieken en vaardigheden aangeleerd zodat men een tekst kan doorgronden en begrijpen: wie zegt het, wat, waarover, hoe, tegen wie, waarom, met welk doel, ..
 • xpressief lezen of voorlezen = Dit is een combinatie van lezen en spreken. Kinderen maken kennis met bepaalde spreek -en leestechnieken en met de opbouw van boeken en verhalen. Belangrijk is dat de leerkracht op de eerste plaats op een expressieve en spreekvaardige manier een verhaal voorleest zodat kinderen er een voorbeeld aan kunnen nemen. Van zodra kinderen een tekst goed begrijpen leren we hen dan ook met een bepaalde expressie lezen: duidelijke intonatie hanteren, een mooi melodisch accent, weergeven van gevoelswaarden, de juiste mimiek gebruiken, ...
 • Niveaulezen = Het is heel belangrijk dat ieder kind op z'n eigen leestempo leesvorderingen kan maken. Een handige 'leestraining'' om dit te bevorderen is het individueel lezen van niveauboekjes aangepast aan het leesniveau van ieder kind.
 • Vrij, ontspannend lezen = We leren kinderen om tijdens bepaalde momenten van de dag op eigen initiatief te gaan lezen. De klasbibliotheek is hiervoor zeer ideaal. Dit ontspannend lezen op eigen tempo en via eigen voorkeur heeft als doel de kinderen zonder enige vorm van druk leesgierig te maken.
 • Kritisch lezen = We leren kinderen hun eigen mening verwoorden over hetgeen ze gelezen hebben

HOE ORGANISEREN WE DIT IN DE KLAS ?

 • Zeer veel leesactiviteiten in de klas en thuis
 • Verrijkingsteksten (De leesmus) voor de betere leerlingen
 • Leeshapjes voor leeszwakke kinderen
 • Mijn leesdagboekje = leerlingen noteren hierin hun leeservaringen
 • Niveauboekjes
 • Bibliotheek en klasbibliotheek
 • Dobbel
 • Taalsignaal leesboek